LUCRARI DIPLOMA

CONTACT

LINK-uri

 

 

1. Determinanţi psihologici ai intereselor profesionale la adolescenţi

2. TEORII ALE ADEVĂRULUI

3. ASPECTE PSIHOPEDAGOGICE ALE CONDUITEI PROFESORULUI

4. RAŢIONALITATE ŞI INTUIŢIE ÎN CUNOAŞTERE

5. Memora autobiografica

6. Caracteristicile psihosociale ale muncii şi starea de sănătate subiectivă

7. PARTICULARITATI ALE STRUCTURII APTITUDINILOR MUZICALE LA ELEVII DIN SCOALA DE MUZICA ( PREADOLSCENTA-CICLUL V-VIII )

8. Dezvoltarea gândirii elevilor prin rezolvarea problemelor

9. ABUZUL  DE PUTERE  IN  FAMILIE - VIOLENTA DOMESTICA  SI  MALTRATAREA COPILULUI

10. Carenţe ale rolurilor tatălui

11. PSIHOLOGIA DEFICIENŢILOR DE AUZ

12. DEPRESIA – UN FACTOR DEMORALIZATOR A COPILULUI INSTITUŢIONALIZAT ÎN ŞCOALĂ

 

 

 

 

 

 

 

1. Determinanţi psihologici ai intereselor profesionale la adolescenţi

Cuprins:

 

Argument ............................................................................................................................... 1

Capitolul I.  Teorii ale personalităţii

1. Modele de analiză a personalităţii

   1.1. Modelul psihanalitic ……………………………………………………………….….. 3

   1.2. Modelul trăsăturilor …………………………………………………………………….5

   1.3. Modelul factorial: R. B. Cattell; H. J. Eysenck; Modelul Big Five ……………………6

   1.4. Modelul social ……………………………………………………………………….    8

2. Descrierea şi explicarea personalităţii de pe poziţii teoretice diferite

   2.1. Temperamentul

          2.1.1. Tipologia lui Hipocrate ………………………………………………………… 9

          2.1.2. Tipologia lui Pavlov ……….………………………………………………….. 10

          2.1.3. Tipologia lui Yung ……………………………………………………………. 11

          2.1.4. Tipologia lui Eysenck …………………………………………………………. 12

          2.1.5. Tipologia şcolii franco-olandeză

   2.2. Aptitudinile ................................................................................................................... 13

          2.2.1. Teoria genetică …………………………………………………………………14

          2.2.2. Teoria psihometrică …………………………………………………………….15

   2.3. Caracterul

          2.3.1. Analiza structurală a caracterului ………………………………………………16

   2.4. Interesele

          2.4.1. Categorii de interese şi rolul lor ………………………………………...……...17

          2.4.2. Natura, geneza şi evoluţia intereselor cognitive …………………………….….18

          2.4.3. Interrelaţia dintre interese cognitive şi procesul de învăţământ .…………….…19

          2.4.4. Rolul expectanţelor în dezvoltarea personalităţii ………………………………21

Capitolul II.  Modele explicativ-interpretative privind orientarea vocaţională

1. Alegerea vocaţiei în concepţia Anei Roe ……………………………………………...….22

   1.1. Primul nivel al teoriei – „energia psihică” ……………………………………………23

   1.2. Al doilea nivel al teoriei – experienţa de viaţă din copilărie ………………………….24

2. Perioade şi stadii în alegerea vocaţională după Ginzberg, Ginsburg, Axelrad şi Helma

   2.1. Perioada fanteziei

   2.2. Perioada tentativelor/tatonărilor …..……………………………………………….….25

   2.3. Perioada realistă ………………………………………………………………………26

3. Modelul lui Donald Super al conceptului despre sine în comportamentul vocaţional ……27

4. Personalitate între corespondenţă şi necorespondenţă vocaţională

   4.1. Corespondenţa vocaţională

          4.1.1. Rolul vocaţiei în dinamica vocaţională ………………………………………...29

          4.1.2. Dubla mişcare de ajustare a individului la societate şi a societăţii la individ ….31

   4.2. Necorespondenţa vocaţională

          4.2.1. Corespondenţă asupra necorespondenţei vocaţionale ………………………….32

          4.2.2. Eşecul de adaptare ……………………………………………………………...33

          4.2.3. Frustraţie vocaţională ……………………………………………………….….34

          4.2.4. Insucces şcolar şi profesional ……………………………………………….….36

Capitolul III. Personalitatea ca factor predictiv în orientarea profesională

1. Opţiunea profesională şi factorii ce o influenţează ……………………………………….36

2. Concepte relevante ale stilului cognitiv

2.1. Teoria stilului cognitiv ………………………………………………………………..39           2.2. Stilul preferat şi stilul impus …………………………………………………………41

   2.3. Paradigme

   2.4. Vocaţie şi stil cognitiv ………………………………………………………………...42

3. Analiza comparativă: constatări şi evaluări  ………………………………………………45

Capitolul IV. Demers investigativ

   4.1. Obiectul cercetării …………………………………………………………………….48

   4.2. Obiectivul cercetării ……………………………………………………………….….50

   4.3. Ipotezele cercetării

   4.4. Operaţionalizarea conceptelor ………………………………………………………...51

   4.5. Eşantion. Lotul de subiecţi ……………………………………………………………53

   4.6. Metodologie. Descrierea instrumentelor ……………………………………………...55

Capitolul V. Rezultatele obţinute şi interpretarea lor

   5.1. Descrierea şi prelucrarea datelor ……………………………………………………...67   

   5.2. Analiza şi interpretarea datelor relevante ale cercetării ………………………………68

Concluzii .………………………………………………………………………………..104

Bibliografie

Anexe (instrumente folosite, tabele cu date statistice în detaliu)

 

 

2. TEORII ALE ADEVĂRULUI

Cuprins:

 

INTRODUCERE......................................................................................................................... 3

 

I. CONCEPTUL DE ADEVĂR................................................................................................... 5

I.1 Definiţia şi criteriile adevărului.............................................................................................. 5

1.2. Purtătorii adevărului......................................................................................................... 11

I.3 Tipuri de adevăr................................................................................................................ 15

 

II TEORIA ADEVĂRULUI CORESPONDENŢĂ.................................................................... 29

II. 1 Concepţia tradiţională supra corespondenţei.................................................................... 29

II.2 Definiţia semantică a adevărului......................................................................................... 33

II.3 Adevăr şi verificare. Programul pozitivismului logic............................................................ 39

 

III TEORIA ADEVĂRULUI COERENŢĂ................................................................................ 48

III. 1 Consideraţii generale...................................................................................................... 48

III. 2 Teoria coerenţei în cadrul Cercului de la Viena................................................................ 51

III.3 Coerenţa ca strategie logico – epistemologică.................................................................. 54

 

IV.TEORIA PRAGAMTISTĂ A ADEVĂRULUI..................................................................... 64

IV. 1. Metoda pragmatistă...................................................................................................... 64

IV.2 Consens şi realism metafizic la Charles S. Peirce.............................................................. 66

IV. 3 Utilitate şi procesualitate în concepţia adevărului la Willam James.................................... 70

 

V. TEORIA DEFLAŢIONISTĂ A ADEVĂRULUI.................................................................. 76

V.1. Teoria redundanţei.......................................................................................................... 77

V.2 Teoria minimalistă............................................................................................................ 81

 

Bibliografie:................................................................................................................................ 85

 

 

3. ASPECTE PSIHOPEDAGOGICE ALE CONDUITEI PROFESORULUI

Argument

CAPITOLUL I............................................................................................................................ 7

I.1. Delimitări conceptuale (conduita, atitudinea, tactul, aptitudinea)................................................ 7

I.2. Aptitudinea pedagogică – dimensiune esenţială a personalităţii didactice................................. 13

I.2.1. Definirea conceptului de aptitudine pedagogică................................................................... 13

I.2.2. Necesitatea studierii aptitudinii pedagogice......................................................................... 14

I.2.3 Componentele aptitudinii pedagogice.................................................................................. 16

I.2.4. Locul şi rolul unor factori de personalitate în structura aptitudinii pedagogice........................ 18

I.2.5 Aptitudinea didactică – aptitudinea educativă....................................................................... 20

I.2.6. Relaţia aptitudine – atitudine în actul didactic – educativ...................................................... 22

I.3. Noţiunea de tact pedagogic.................................................................................................. 23

I.3.1 Caracterizarea generală a tactului pedagogic şi a lipsei de tact pedagogic............................. 23

I.3.2. Factorii care condiţionează tactul şi lipsa de tact pedagogic al profesorului faţă de elevi....... 26

I.3.3 Importanţa şi consecinţele psihopedagogice ale tactului şi ale lipsei de tact pedagogic........... 27

CAPITOLUL II......................................................................................................................... 29

PERCEPTIA SI EVALUAREA CONDUITELOR PEDAGOGICE SI A CONDUITELOR NEPEDAGOGICE         29

II. 1. Rolul profesorului în şcoală şi în societate............................................................................ 29

II.2. Tactul şi lipsa de tact pedagogic faţa de elevi în accepţia profesorilor.................................... 33

II.2.1. Tactul pedagogic în accepţia profesorilor...................................................................... 33

II.2.2. Lipsa de tact pedagogic în accepţia profesorilor........................................................... 35

II.3. Tactul şi lipsa de tact pedagogic în accepţia elevilor.............................................................. 38

II.3.1. Tactul pedagogic al profesorului în accepţia elevilor.................................................... 38

II.3.2. Lipsa de tact pedagogic al profesorului în accepţia elevilor.......................................... 40

 

CAPITOLUL III.......................................................................................................................... 7

III.1. Obiectivele şi ipotezele cercetării.......................................................................................... 7

III.2. Metodologia cercetării....................................................................................................... 13

III.3. Date asupra eşantionului de subiecţi utilizaţi......................................................................... 13

III.4. Rezultatele obţinute şi interpretarea lor................................................................................ 14

Concluzii.................................................................................................................................... 16

Bibliografie................................................................................................................................. 18

              Anexe…………………………………………………………………………

 

 

4. RAŢIONALITATE ŞI INTUIŢIE ÎN CUNOAŞTERE

Cuprins

 

Introducere. 2

I Raţionalitate şi intuiţie. Delimitări conceptuale. 6

I.1. Definiţia conceptelor 6

1.1. Intuiţia. 6

1.2. Deducţia. 11

I.2. Tipuri de intuiţie. 13

2.1. Intuiţionismul antic-intelectul activ la Aristotel 13

2.2. Intuiţionismul modern-concepţia clară şi distinctă a unui lucru la Descartes. 18

2.3 J. Locke – intuiţia şi certitudinea cunoaşterii 24

2.4 Intuiţia ca “imediatitate” a înţelegerii. A.J. Bahm.. 26

2.5 Intuiţia mistică. 32

2.6 Intuiţia trăiristă. H. Bergson. 38

I.3. Raţionalitatea ca deducţie riguroasă. 44

3.1. Silogismul aristotelic. 44

3.2. Mathesis Universalis – modelul oricărei ştiinţe. 48

3.3. Inutilitatea silogismului - J. Locke. 53

3.4. Inferenţa ca act al intuirii. Archie Bahm.. 55

II. Dezbateri privind rolul intuiţiei în cunoaşterea ştiinţifică. 58

II.1. Modelul empirist – logic al raţionalităţii ştiinţei 58

II.2. Problema întemeierii cunoaşterii 64

II.3. Cunoaşterea prin experienţă nemijlocită şi cunoaşterea prin descriere. 72

II.4. Perspective în epistemologia matematicii “pure” – logicism, formalism, intuiţionism. 79

II.5. Intuiţia geometrică la F. Gonseth. 97

II.6. Cunoaşterea ca proces între intuitiv şi teoretic. J.Piaget. Epistemologia genetică. 105

III. Complementaritatea raţionalitate – intuiţie în cunoaştere. 112

III.1. Puterea şi limitele intuiţiei 112

III.2. Puterea şi limitele deducţiei 119

Bibliografie. 129

 

 

5. Memoria autobiografica

 

CUPRINS

 

CAP.I. SISTEMUL MNEZIC..................................................................................................... 6

1.1. DEFINIREA ŞI STRUCTURA SISTEMULUI MNEZIC                                           6

1.2. STRUCTURA SISTEMULUI MNEZIC                                                                    7

1.2.1. Memoriile senzoriale (MS)                                                                                9

1.2.2. Memoria de scurta durată (MSD)                                                                   11

1.2.3. Memoria de lunga durată (MLD)                                                                    12

CAP.II. MEMORIA AUTOBIOGRAFICă................................................................................ 22

2.1. Delimitari conceptuale                                                                                                22

2.2. ÎNCEPUTURILE ABORDARILOR PSIHOLOGICE ALE   MEMORIEI AUTOBIOGRAFICE        24

2.2.1. Amintiri de tip traumatic                                                                                  25

2.2.2. Concepte asociate amintirilor traumatice                                                          26

2.2.3. Concepţia psihanalitică asupra traumelor                                                         28

2.2.4. Memoria compatibilă cu starea psihică                                                            32

2.2.5. Recuperarea tardivă a amintirilor traumatice                                                    33

CAP.III. CONCEPTE REFERITOARE LA SINE............. Eroare! Marcaj în document nedefinit.4

3.1. Precizari terminologice                                        Eroare! Marcaj în document nedefinit.4

3.2. Structura Eu-lui social                                         Eroare! Marcaj în document nedefinit.6

3.2.1. Componenta cognitivă                             Eroare! Marcaj în document nedefinit.6

3.2.1.1. Concepţia de sine şi imaginea de sine Eroare! Marcaj în document nedefinit.7

3.2.1.2. Surse ale formării concepţiei de sine  Eroare! Marcaj în document nedefinit.8

3.2.1.3. Rolul memoriei autobiografice în formarea concepţiei de sine Eroare! Marcaj în document nedefinit.9

2.1.2.4. Schemele de sine                                                                                     40

3.2. Componenta afectivă a Eului social – stima de sine                                                     41

3.2.1. Componentele stimei de sine                                                                           41

3.2.2. Efectele stimei de sine                                                                                     42

3.2.3. Componenta comportamentală a Eului social . Autoprezentarea                       43

3.2.3.1 Scopurile autoprezentării                   Eroare! Marcaj în document nedefinit.4

3.3. Rolul datelor autobiografice în formarea sinelui    Eroare! Marcaj în document nedefinit.5

3.4. Autoobservarea şi autoevaluarea în formarea sinelui Eroare! Marcaj în document nedefinit.6

3.5. Credinţele despre sine şi memoria autobiografică Eroare! Marcaj în document nedefinit.7

 

 

6. Caracteristicile psihosociale ale muncii şi starea de sănătate subiectivă

Cuprins

  1. Noţiuni teoretice

                                    1.1. Introducere

            1.2. Starea de sanatate subiectiva

            1.3. Stresul ocupaţional

           1.3.1. Modelul solicitările/controlul muncii

          1.3.2 Modelul discrepanţei eforturi/recompense     (ERI)

 

  1. Metode

       2.1. Planul cercetării

  2.1.1. Obiective

  2.1.2. Ipoteze

                    2.2. Subiecţi

                    2.3. Procedură

                          2.3.1. Starea de sănătate subiectivă

                          2.3.2. Factori psihosocali la locul de muncă

                          2.3.3. Cotare

               2.4. Rezultate

               2.5. Discuţii şi concluzii

Bibliografie

Anexa A

 

7. PARTICULARITATI ALE STRUCTURII APTITUDINILOR MUZICALE LA ELEVII DIN SCOALA DE MUZICA ( PREADOLSCENTA-CICLUL V-VIII )

CUPRINS

 

 

INTRODUCERE

 

I.                    A. IMPORTANTA STUDIERII APTITUDINILOR

 

B. SPECIFICUL PSIHOLOGIC AL APTITUDINILOR

 

1.      DEFINIREA SI CARACTERIZAREA APTITUDINILOR

2.      FUNDAMENTUL APTITUDINILOR

3.      STRUCTURA APTITUDINILOR

4.      FORMAREA ,DEZVOLTAREA SI INTREPATRUNDEREA

APTITUDINILOR CU ALTE COMPONENTE ALE VIETII

PSIHICE

5.      CLASIFICAREA  APTITUDINILOR 

 

II.                 APTITUDINILE MUZICALE

 

1.      CARACTERIZAREA APTITUDINILOR MUZUCALE

2.      COMPONENTE ,PARTICULARITATI SI INDICII AI STRUCTURII APTITUDINILOR MUZICALE

3.      APTITUDINILE MUZICALE DE LA NASTERE LA PREADOLESCENTA

 

III.               METODOLOGIA CERCETARII

                

1.      IPOTEZA SI OBIECTIVELE CERCETARII

2.      ORGANIZAREA CERCETARII SI METODE UTILIZATE

 

IV.              PREZENTAREA SI INTERPRETAREA REZULTATELOR

 

V.                 CONCLUZII

 

BIBLIOGRAFIE

 

8. Dezvoltarea gândirii elevilor prin rezolvarea problemelor

CUPRINS

 

      Introducere........................................................................................................................pag. 4

 

      Capitolul 1

                    Gândirea – proces cognitiv implicat în rezolvarea problemelor..................pag. 7

1.1.  Definirea, caracterizarea şi operaţiile gândirii..............................................pag. 7

1.2.  Trăsături specifice ale gândirii elevilor de vârstă şcolară mică....................pag. 11

1.3.  Rolul gândirii în asimilarea cunoştinţelor....................................................pag. 13

1.4.  Semnificaţia psihologică a contactului şcolarului mic cu noţiuni

de matematică ..............................................................................................pag. 19

 

 Capitolul 2

               Implicarea gândirii în activitatea de rezolvare a problemelor....................pag. 22

              2.1. Noţiunea de problemă şi rezolvarea ei ........................................................pag. 22

              2.2. Aspectele operatorii ale gândirii angajate în rezolvarea problemelor..........pag. 29

 

Capitolul 3

              Cultivarea gândirii prin rezolvarea problemelor.........................................pag. 33

              3.1. Formarea capacităţilor necesare în activitatea de rezolvare a

                    problemelor .................................................................................................pag. 33

              3.2. Căi şi modalităţi de rezolvare a problemelor..............................................pag. 39

 

Capitolul 4

              Studiu experimental în sprijinul dezvoltării flexibilităţii gândirii

              elevilor...............................................................................................................pag. 60

              4.1. Caracterizarea elevilor clasei supuse experimentului.................................pag. 60

              4.2. Prezentarea metodologiei de lucru..............................................................pag. 62

              4.3. Interpretarea rezultatelor obţinute...............................................................pag. 79

 

Concluzii..........................................................................................................................pag. 83

 

Bibliografie.......................................................................................................................pag. 85

 

9. ABUZUL  DE PUTERE  IN  FAMILIE - VIOLENTA DOMESTICA  SI  MALTRATAREA COPILULUI

CUPRINS

INTRODUCERE. 3

PARTEA  I 6

VIOLENTA DOMESTICA.. 6

I. 1. CALITATEA VIETII FAMILIALE  6

I. 2. AGRESIVITATE SI VICTIME  10

       Modele explicative ale conduitei agresive

       Victimizarea femeii

I. 3.  MITURI SI REALITATI DESPRE VIOLENTA DOMESTICA   15

I. 4. CAUZE  SI  EFECTE ALE  VIOLENTEI  DOMESTICE  17

I. 5. CARACTERISTICI ALE BARBATILOR ABUZATORI SI MOTIVATIILE VICTIMELOR IN ACCEPTAREA SAU INTRERUPEREA CASNICIEI 19

I. 6. ELEMENTE DE TERAPIE SI INTERVENTIE IN VIOLENTA DOMESTICA   22

   Psihoterapia de sustinere

        Modelul Duluth

I. 7. RELATIA DINTRE VIOLENTA DOMESTICA SI ABUZUL ASUPRA COPILULUI 30

 

PARTEA  a  II  a. 33

ABUZUL  SI  NEGLIJAREA  COPILULUI 33

II. 1. ABUZUL  FIZIC   34

        Categorii de pedepse fizice

         Categorii de copii diferentiati dupa gravitatea efectelor abuzului

II. 2. ABUZUL  PSIHOLOGIC   36

II. 3. ABUZUL  SEXUAL  38

        Forme de abuz sexual

         Aprecierea gravitatii faptelor

        Factori de risc in privinta abuzului sexual

        Consimtamantul copiilor la relatiile sexuale
        Tipuri de tati incestuosi
        Factori ce tin de consecintele abuzului

        Aspecte legate de tipurile de reactiile la stres

        Interventia in abordarea abuzului sexual la copil

II. 4. NEGLIJAREA  COPILULUI 55

II. 5. PROFILUL PSIHOLOGIC AL COPILULUI ABUZAT  57

II. 6. COPILUL SI PARINTII IN SITUATIA DE MALTRATARE  60

        Copilul - Reactii organice la maltratare

                             - Modalitati de a face fata maltratarii

        Parintii - Factori de stres in copilaria parintilor

                    - Dimensiunile personalitatii

II. 7. TEORII PRIVIND ABUZUL SI NEGLIJAREA   73

        Conceptia medicala

        Teoria transmiterii multigenerationale a abuzului

        Perspectiva feminista asupra abuzului

        Teoria atasamentului

        Conceptia socio – biologica

                 Conceptii de factura sociologica

CONCLUZII 102

BIBLIOGRAFIE. 105

 

11. PSIHOLOGIA DEFICIENŢILOR DE AUZ

 

CUPRINS

COMPACTUL DEFICITULUI AUDITIV ASUPRA STRUCTURĂRII FUNCŢIILOR SENZORIAL PERCEPTIVE...................................... 7

Capitolul 2

IMPACTUL DEFICITULUI AUDITIV ASUPRA MEMORIEI..... 22

Capitolul 3

RELAŢIA DINTRE DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI

GÂNDIRE..........................................................................................38

Capitolul 4

INTELIGIBILITATEA VORBIRII LA PERSOANELE CU

DEFICIENŢE DE AUZ.....................................................................47

L Capitolul 5 "PERCEPEREA VORBIRII PE CALE VIZUALĂ.............................58

, Capitolul 6 NOI MEDE LINGVISTICE IMPLICATE ÎN COMUNICARE.......71

Capitolul 7

LIMBAJUL INTERIOR ŞI SISTEMELE DE SPRIJIN ALE

VORBIRII...........................................................................................82

Capitolul 8

UTILIZAREA METODELOR: A.K.A., F.S., S.E. CA SUPORTURI

ALE VORBIRII..................................................................................90

': Capitolul 9 LIMBAJUL DACTIL........................................................................98

Capitolul 10

1 LIMBA SEMNELOR.......................................................................106

Capitolul 11

SPECIFICUL DIFICULTĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE ÎN CONTEXTUL

SURDITĂŢII.......................'.............................'................................119

Capitolul 12

FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ÎN CONTEXTUL

SURDITĂŢII.....................................................................................134

Capitolul 13

DEZVOLTAREA VOCABULARULUI. DEZVOLTAREA LATURII

FONOLOGICE.................................................................................149

Capitolul 14

DEZVOLTAREA LATURII SEMANTICE, PRAGMATICE, A

SINTAXEI ŞI MORFOSINTAXEI.................................................. 159

Capitolul 15

ABILITĂŢILE INSTRUMENTALE ALE COPIILOR CU

DEFICIENŢE DE AUZ.................................................................... 172

Capitolul 16

FUNDAMENTELE ACUSTICE ALE RECEPTĂRII AUDITIVE. 186

Capitolul 17

PERCEPŢIA VORBIRII..................................................................199

ANALIZA ACUSTICĂ A ELEMENTELOR SEGMENTALE ŞI SUPRASEGMENTALE ALE VORBIRII.......................................214

Capitolul 19

ETIOLOGIA ŞI TAXONOMIA TULBURĂRILOR AUDITIVE...237

Capitolul 20

EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ Şf ORTOFONICA A COPILULUI

DEFICIENT AUDITIV.....................................................................257

Capitolul 21                                     

MODALITĂŢI COMPUTERIZATE DE INVESTIGARE A

FUNCŢIEI AUDITIVE....................................................................269

Bibliografie....................................................................................„.277

 

 

12. DEPRESIA – UN FACTOR DEMORALIZATOR A COPILULUI INSTITUŢIONALIZAT ÎN ŞCOALĂ

 

Cuprins:

 

Argument; introducere....................................................................................................... 3

Cap. I. EDUCAŢIA ŞCOLARĂ.......................................................................................... 5

I.1. Educaţia şcolară.......................................................................................................... 5

I.2. Relaţia profesor elev.................................................................................................... 8

Cap. II. CUNOAŞTEREA PERSONALITĂŢII................................................................. 11

II.1. Metode şi tehnici de cunoaştere a personalităţii elevului............................................. 11

II.1.1. Rolul educaţiei în dezvoltarea personalităţii......................................................... 18

II.1.2. Ereditatea......................................................................................................... 19

II.1.3. Mediul.............................................................................................................. 21

II.1.4. Educaţia........................................................................................................... 22

II.2. Educarea în vederea alegerii studiilor........................................................................ 23

II.3. Metode şi mijloace de informare şcolară................................................................... 25

Cap. III. DEPRESIA ÎN COPILĂRIE ŞI ADOLESCENŢĂ.............................................. 29

Cap. IV. DEPRESIA LA COPILUL INSTITUŢIONALIZAT........................................... 35

Cap. V. CARENŢA AFECTIVĂ LA COPILUL ABANDONAT (INSTITUŢIONALIZAT) 38

V.1. Depresia ca efect al instituţionalizării......................................................................... 38

V.II. Planul cercetării....................................................................................................... 38

V.III. Concluzie............................................................................................................... 40

Cap. VI. REPREZENTAREA SOCIALĂ A COPILULUI ABANDONAT (INSTITUŢIONALIZAT)           41

VI.1. Plan de cercetare.................................................................................................... 41

VI.2. Prezentarea cercetării............................................................................................. 42

VI.3. Concluzie. Propuneri de intervenţie......................................................................... 49

VII. ANEXE....................................................................................................................... 50

Anexa I – Test de depresiune (depresie).......................................................................... 50

Anexa II – Rs – „Copil abandonat”.................................................................................. 54

ANEXA III – GRAFICE................................................................................................ 57

ANEXA IV........................................................................................................................ 63

Bibliografie.......................................................................................................................... 69