LUCRARI DIPLOMA

CONTACT

LINK-uri

 

 

1. GENEZA SUBSTANŢELOR MINERALE UTILE

2. Aspecte pedologice în platoul  Repedea-Păun din arealul comunei Bârnova

3. Studiul petrologic şi geochimic al magmatitelor bazice din culoarul Mureşului dintre Căpâlnaş şi Brănişca

4. Sistematica ceriţilor în principalele tratate de paleontologie

5. CONJUNCTURA ECONOMICĂ MONDIALĂ PRIVIND VALORIFICAREA ZĂCĂMINTELOR  NEFEROASE (Cu , Pb , Zn)

6. Monitoringul stării de calitate a solurilor din România. Procedee de fertilizare cu efecte reduse de poluare a solurilor prin folosirea îngrăşămintelor de azot încorporat în surse cărbunoase

7. STUDIUL MINERALOGIC ŞI GEOCHIMIC AL FELDSPAŢILOR POTASICI DIN PROVINCIA PEGMATITICĂ CARPATICĂ

8. Studiul sedimentologic al Basarabianului din zona Bârnova

9 Studiu biostratigrafic

10 Conjunctura economică mondială privind valorificarea zăcămintelor de cărbuni

11 Studiu biostratigrafic – platforma moldoveneasca

12 Studiu biostratigrafic

13 Studiul mineralogic şi petrografic al calcarelor oolitice de Repedea (Judeţul Iaşi)

14 INTERACŢIUNEA CLIMEI CU CELELALTE COMPONENTE ALE CADRULUI NATURAL ÎN PODIŞUL CENTRAL MOLDOVENESC

15 CHIMISMUL APELOR DIN ZONA BÂRNOVA - IAŞI

16 STUDIUL MINERALOGIC, PETROGRAFIC ŞI GEOCHIMIC AL BAZALTELOR DE LA DETUNATA

17.  MINERALOGIA ŞI PETROGRAFIA ROCILOR ERUPTIVE

18. Studiul geochimic  al pegmatitelor şi al metamorfitelor din Munţii Lotrului

19. Studiul  geochimic  Munţii Gutâi

 

 

1. GENEZA SUBSTANŢELOR MINERALE UTILE

 

CUPRINS

Introducere

 

1.     Date geografice asupra perimetrului

2.     Istoricul cercetărilor geologice

3.     Geologia regiunii

3.1              Generalităţi

3.2              Stratigrafia

4.     Tectonica

5.     Petrografia

5.1              Rocile eruptive

5.1.1    Răspăndire, modul de ivire, importanţă

5.1.2    Compoziţia mineralogică a dyke-urilor

5.2              Rocile sedimentare

5.3              Rocile metamorfice

6.   Efectele metamorfismului asupra rocilor din regiune

6.1 Efectele metamorfismului termic asupra Unităţii de Arieşeni

6.2 Influenţa metasomatismului termic şi metasomatic asupra unităţii de

     Codru şi Autohtonului de Bihor

7.   Geneza substanţelor minerale utile

8.   Mineralogia

8.1 Compoziţia mineralogică şi chimică a minereurilor de cupru şi

      complexe de pe stock-ul Antonio

8.2 Compoziţia mineralogică a mineralelor de gangă din cadrul

      stock-ului Antonio

1.     Relaţii cantitative, calitative şi structurale între corpul Antonio şi

Antonio Nord

 

Concluzii

Anexe

Bibliografie

 

 

 

2. Aspecte pedologice în platoul  Repedea-Păun din arealul comunei Bârnova

 

Cuprins

Capitolul I Introducere. 1

I.1 Scopul şi aplicabilitatea practică a lucrării 1

I.2 Metode şi mijloace de cercetare. 2

I.3 Istoricul cercetărilor 3

Capitolul II Consideraţii generale. 5

II.1 Concepţia sistemică. 5

II.2 Prezentarea evoluţiei şi transformării continue a mediului sub acţiunea  factorilor naturali 7

Capitolul III Caracterizarea cadrului natural al platoului Repedea-Păun. 9

III.1 Poziţia geografică. Limite. 9

III.2 Geologie şi tectonică. 9

III.2.1 Cuvertura Platformei Moldoveneşti 11

III.3 Relieful 21

III.3.1 Relieful acumulativ. 21

III.3.2 Microrelieful de alunecări 21

III.3.3 Influenţa reliefului în procesele de formare şi evoluţie a solurilor 21

III.4 Hidrografia. 21

III.4.1 Apele freatice. 21

III.5 Clima. 21

III.5.1 Regimul termic al aerului şi solului 21

III.5.2 Regimul pluviometric. 21

III.5.3 Regimul eolian. 21

III.6 Vegetaţia. 21

III.7 Fauna. 21

III.8 Solurile. 21

III.9 Influenţa antropică. 21

Capitolul  IV Sinteza factorilor limitativi ai producţiei agricole. 21

IV.1 Prognoza evoluţiei nivelului de sol 21

IV.2 Bonitarea terenurilor agricole. 21

IV.2.1 Factorii atmosferici 21

IV.2.2 Factorii edafici 21

Capitolul V Gruparea terenurilor în clase de calitate. 21

Capitolul VI Pretabilitatea terenurilor la diverse utilizări şi favorabilitatea la diverse culturi 21

Capitolul VII Concluzii 21

Bibliografie  generală. 21

 

 

3. Studiul petrologic şi geochimic al magmatitelor bazice din culoarul Mureşului dintre Căpâlnaş şi Brănişca

CUPRINS

 

INTRODUCERE…………………………………………………………………………….1

SCURT ISTORIC……………………………………………………………………………3

Cap. I    CARACTERIZAREA CADRULUI NATURAL…………………………………11

I.1   Poziţie geografică…………………………………………………………….11

I.2   Relieful……………………………………………………………………….12

I.3   Clima…………………………………………………………………………13

I.4   Hidrografia……………………………………………………………………14

I.5   Solurile şi vegetaţia…………………………………………………………..14

I.6   Aşezările omeneşti şi ocupaţiile populaţiei…………………………………..15

I.7   Activitatea turistică…………………………………………………………...16

Cap. II   DATE PRIVIND GEOLOGIA ŞI TECTONICA REGIUNII…………………….17

              Vulcanitele de arc insular………………………………………………………….20

              Vulcanitele laramice………………………………………………………………23

Cap. III  CONSIDERAŢII PETROGRAFICE ŞI GEOCHIMICE ASUPRA ROCILOR    

              OFIOLITICE DIN ZONA MUREŞULUI………………………………………...27

Consideraţii petrografice………………………………………………………27

Bazalte…………………………………………………………………………27

      Gabbrouri……………………………………………………………………...28

      Spilite………………………………………………………………………….29

      Serpentinite……………………………………………………………………29

      Diabaze………………………………………………………………………..29

Consideraţii geochimice………………………………………………………30

CONCLUZII………………………………………………………………………………..39

BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………………41

ANEXE GRAFICE ŞI PLANŞE…………………………………………………………...47

 

 

5. CONJUNCTURA ECONOMICĂ MONDIALĂ PRIVIND VALORIFICAREA ZĂCĂMINTELOR  NEFEROASE (Cu , Pb , Zn)

 

 

CUPRINS

 

INTRODUCERE …………………………………..………………..……………..……..….2

I. ISTORICUL VALORIFICĂRII METALELOR NEFEROASE (Cu, Pb, Zn)......4

II. REZERVE MONDIALE ŞI NAŢIONALE …………………………………......…. 13

A.     REPARTIŢIA REZERVELOR PE PLAN MONDIAL………………………….14

B.     REZERVE DIN ROMÂNIA…………….……………….……………..…... 18

III.                                                                     COMERŢUL …………………………………..……………………………….20

A.     MARI PRODUCĂTORI.CONSUMATORI. EXPORTATORI…………….…...21

B.     COMERŢUL ÎN ROMÂNIA…………………………………………..………..32

C.     PREŢURI…………………………...……………………………………………35

IV. GRADUL DE ASIGURARE CU REZERVE ……………………………..……38

V. STRATEGIA  VALORIFICĂRII ZĂCĂMINTELOR DE Cu, Pb, Zn

DIN ROMÂNIA……………………………………………….……….…….………..42

CONCLUZII ………………………………………………….……………………..……...50

BIBLIOGRAFIE………………………………………...………………………….……...51

 

 

13 Studiul mineralogic şi petrografic al calcarelor oolitice de Repedea (Judeţul Iaşi)

CUPRINS

INTRODUCERE ………………………………………………………………..…1

I.   CADRUL GEOGRAFIC………………………………………………………2

II.  ISTORICUL CERCETĂRILOR……………………………………………..4

III.STRATIGRAFIA……………………………………………………………..17

III.1.Fundamentul Platformei Moldoveneşti…………………………17

III.2.Cuvertura Platformei Moldoveneşti…………………………….19

III.2.1.Ciclul Vendian superoir-Devonian…………………………...20

III.2.2.Ciclul Cretacic-Paleocen-Eocen……………………………...22

III.2.3.Ciclul Badenian superior-Meoţian……………………………23

III.3 Basarabianul din Dealul Repedea………………………………29

IV.TECTONICA…………………………………………………………………31

V.  PETROGRAFIA ŞI PETROGENEZA OOLITULUI DE REPEDEA…...33

                        V.1.Petrografia Oolitului de Repedea……………………………….33

CONCLUZII…………………………………………………………………….43

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

 

 

15 CHIMISMUL APELOR DIN ZONA BÂRNOVA - IAŞI

Cuprins

Introducere

Cap. I: Istoricul cercetărilor

Cap.II Consideraţii geografice şi administrative

          II.1. Consideraţii generale

          II.2. Relief

          II.3. Clima

          II.4. Solurile

Cap.III Geologia regiunii

          III.1. Consideraţii generale

          III.2.  Stratigrafia regiunii

                   III.2.1. Fundamentul(solul)

          III.2.2.Cuvertura

                             III.2.2.1. Ciclul  Vendin superior-Devonian                                                                                                                                                       

          III.2.2.2. Ciclul  Cretacic- Eocen

          III.2.2.3. Ciclul Badenian-Meoţian

          III.3. Tectonica Platformei Moldoveneşti

          III.4. Resurse minerale şi perspective economice

Cap.IV Hidrogeologia regiunii

          IV.1. Consideraţii generale

          IV.2. Condiţii hidrogeologice

          IV.3. Unităţi hidrostructurale

Cap.V Principalele caracteristici mineralogice şi chimice ale rocilor acvifere şi acviclude

          V.1. Consideraţii generale

          V.2. Nisipuri de Bârnova

          V.3. Nisipuri de Şcheia

          V.4. Calcarele oolitice de Repedea

                   V.4.1. Componenţi petrografici

                   V.4.2. Compoziţia mineralogică şi chimică

          V.5. Depozitele de terasă

          V.6. Depozitele de luncă

          V.7. Depozitele argilo – leossoide si argilo – siltice sarmaţiene

Cap.VI. Consideraţii hidrogeologice

          VI.1. Ape înmagazinate în depozite sarmaţiene

          VI.2. Ape înmagazinate în depozite cuaternare, holocene

Cap.VII. Metodologia de cercetare şi caracteristicile calitative ale apelor

subterane de la Bârnova

VII.1. Probarea

VII.2. Aspectul

VII.3. Culoarea

VII.4. Mirosul

 

Cap.VIII. Chimismul apelor subterane de pe teritoriul Comunei Bârnova

          VIII.1. Schimbul ionic

          VIII.2. Procese de alterare şi descompunere a mineralelor

          VIII.3. Factorii determinaţi de caracteristicile fizico – chimice ale

agenţilor de alterare

          VIII.4. Zonalitatea apelor subterane pe verticală

          VIII.5. Influenţa apei subterane asupra sanilităţii solului

Cap.IX. Coleraţia între compoziţia chimică a apelor subterane şi

compoziţia litologică a formaţiunilor străbătute

Cap.X. Valorificarea şi poluarea apelor subterane de pe teritoriul

Comunei Bârnova

X.1. Valorificarea apelor subterane

X.2. Probleme privind protecţia resurselor

X.3. Poluarea apelor subterane

Concluzii

Bibliografie

 

17.  MINERALOGIA ŞI PETROGRAFIA ROCILOR ERUPTIVE

 

 

INTRODUCERE............................................................................................................ 1

I . ISTORICUL CERCETĂRILOR................................................................................. 3

II. GEOLOGIA REGIUNII............................................................................................. 5

11.1. FORMAŢIUNI CRISTALINE PREALPINE......................................................................... 6

11.2. FORMAŢIUNI PERMIENE.................................................................................................. 7

11.3. FORMAŢIUNI TRIASICE.................................................................................................... 7

11.4. FORMAŢIUNI JURASICE................................................................................................... 8

l l.5. MAGMATISMUL OFIOLITIC.............................................................................................. 9

II.6. FORMAŢIUNI CRETACICE Şl PALEOGENE................................................................... 11

11.7. MAGMATITE TURONO-SENONIENE ŞI PALEOCENE................................................ 13

11.8.FORMAŢIUNI NEOGENE............................................................................................... 14

11.9.VULCANISMUL NEOGEN................................................................................................ 17

III. MINERALOGIA ŞI PETROGRAFIA ROCILOR ERUPTIVE DE LA DETUNATA 19

IV. GEOCHIMIA ROCILOR ERUPTIVE DE LA DETUNATA.................................. 31

V. CONCLUZII............................................................................................................ 52

BIBLIOGRAFIE........................................................................................................... 54

 

18. Studiul geochimic  al pegmatitelor şi al metamorfitelor din Munţii Lotrului

 

Cuprins

Introducere……………………………………………………………………………………..2

Capitolul I - Istoricul cercetărilor geologice…………………………………………………...3

Capitolul II - Cadrul geografic natural…………………………………………………………6

Capitolul III - Geologia regiunii……………………………………………………………….7

Capitolul IV - Petrologia şi petrochimia metamorfitelor……………………………………..12

IV.1. Paragnaise………………………………………………………………………13

IV.2. Amfibolite……………………………………...……………………………….15

IV.3. Micasisturi………………………………………………………………………15

Capitolul V – Pegmatitele……………………………….……………………………………17

V.1. Repartiţia pegmatitelor…………………………………………………………..17

V.2. Textura şi structura corpurilor pegmatitice……………………………………...18

V.3. Forma de zăcământ şi dimensiunile pegmatitelor……………………………….19

V.4. Fenomene de contact dintre corpurile pegmatitice şi rocile înconjurătoare……..20

V.5. Zonarea corpurilor pegmatitice………………………………………………….20

Capitolul VI - Mineralogia şi geochimia micelor…………………………………………….22

VI.1. Consideraţii generale……………………………………………………………22

VI.2. Muscovitul………………………………………………………………………25

            VI.3. Biotitul………………………………………………………………………….37

Capitolul VII - Geochimia elementelor minore………………………………………………50

Capitolul VIII – Geotermometrie…………………………………………………………….60

Concluzii ……………………………………………………………………………………..68

Bibliografie…………………………………………………………………………………..